Brexit: gevolgen voor ondernemers en personeel

Als je als ondernemer zakendoet met het Verenigd Koninkrijk, dan heeft Brexit gevolgen voor je. Op 1 januari 2021 eindigt de overgangsperiode van het uittreden van het VK en wordt je geacht klaar te zijn voor de veranderingen die dit met zich meebrengt. Hoewel deze datum nadert en de impact groot is ben je misschien nog niet volledig voorbereid voor deze overgang. Lexlupa legt in dit artikel kort uit wat de gevolgen van de Brexit per 1 januari voor jou kunnen zijn en hoe je je bedrijfsvoering hierop aan kunt passen.

                              **UPDATE januari 2021: Onderstaand artikel werd geschreven vóór het Brexit-akkoord.
                                          In dit artikel lees je over   de meest actuele veranderingen ná   het   akkoord.** 

Harde of zachte Brexit?

Op het moment van schrijven (oktober 2020) zijn de EU en het VK nog volop in onderhandeling. Er wordt op dit moment gekeken of er (en zo ja welke) afspraken gemaakt kunnen worden met betrekking tot de onderlinge handel.
Afhankelijk van deze onderhandelingen spreken we van een zachte of een harde Brexit. Bij een zachte Brexit zullen er goede afspraken gemaakt zijn die het zakendoen met het VK vergemakkelijken. Mocht er geen handelsakkoord bereikt worden, dan komt er een harde Brexit: Het zakendoen met het VK verloopt dan vanaf 1 januari 2021 goeddeels volgens de regels van de World Trade Organisation (WTO). Hoe dan ook heeft Brexit gevolgen voor bedrijven.

Omdat er nu nog niet bekend is of en in hoeverre er een zachte Brexit zal volgen, moet je je als ondernemer voorbereiden op een harde Brexit. 


De grootste veranderingen: Personeel, import, export, vervoer en diensten

Als je goederen of diensten levert aan, of importeert uit het VK en wanneer je personeelsbestand gerelateerd is aan het VK, dan heb je als ondernemer het meest met Brexit te maken. We leggen hieronder uit wat de gevolgen hiervan voor jou kunnen zijn als er Britten in jouw Nederlandse bedrijf werkzaam zijn, of wanneer Nederlandse personeel voor jou in het VK aan het werk is. Als je goederen exporteert naar, importeert vanuit, of transporteert in   het VK, dan kun je hier verder lezen wat de gevolgen van Brexit voor jou kunnen zijn. Lever je diensten aan het VK, of neem je diensten van Britse partijen af? In dit artikel beschrijven we wat de impact van Brexit voor jou kan zijn en hoe je je hierop voorbereid.

Hieronder vertellen we meer over de mogelijke  Brexit gevolgen voor jouw personeel.


Personeel

Heb je personeel uit het Verenigd Koninkrijk in dienst, of is jouw personeel in het VK werkzaam? Ook dan krijg je te maken met veranderde regelgeving vanaf 1 januari.


Britse medewerkers in Nederland

Britse burgers hebben vanaf deze datum een verblijfsvergunning nodig. Britten die in Nederland komen werken moeten dan ook over een werkvergunning beschikken. Als je personeel uit het VK aanneemt geldt deze eis dus voor hen. Als werkgever regel jij de werkvergunning. De verblijfsvergunning moeten zij zelf aanvragen.

Britten die al voor deze datum in dienst waren bij een Nederlands bedrijf  hebben geen werkvergunning nodig. Maar zij moeten wel zelf een verblijfsdocument aanvragen. Wijs je Britse medewerkers op deze nieuwe eis. Want zonder de juiste documentatie mogen zij niet langer in Nederland (en andere EU-landen) werkzaam zijn.


Nederlandse medewerkers in het VK

Na 1 januari 2021 mag je als EU-burger niet meer vrij in het VK wonen en werken. Als jij niet-Britse medewerkers in het VK hebt, dan moeten zij vanaf dat moment over de juiste verblijfsstatus beschikken. Informatie over deze status en de aanvraag hiervan wordt verstrekt via de Britse overheid. Zorg dat je medewerkers tijdig over de juiste status beschikken. Indien dit niet goed is geregeld kunnen zij hun woon- en werkactiviteiten niet langer voortzetten.


Bereid je voor op Brexit gevolgen

Als je zakendoet met het VK, of samenwerkt met partijen die dit doen, dan vraagt de Brexit om onderzoek naar je bedrijfsvoering op dit gebied. Als je over de juiste informatie beschikt over de te nemen maatregelen, dan implementeer je deze in de periode vóór 1 januari.


Ondersteuning: Brexit Impact Scan en Brexit-voucher

De overheid komt je tegemoet met informatie. De Brexit Impact Scan van de RVO adviseert je aan de hand van een aantal vragen over de gevolgen en de te nemen maatregelen voor jouw bedrijf. Bedrijven die behoefte hebben aan extern advies of ondersteuning kunnen een Brexit-voucher aanvragen. Dit is een tegemoetkoming voor MKB-bedrijven die gevolgen van de Brexit ondervinden. De voucher dekt 50% van de kosten voor deskundig advies, met een maximum van €2.500,-. Zowel jouw onderneming als de Brexit-adviseur moeten om in aanmerking te komen wel aan een aantal voorwaarden voldoen.


Meer weten over Brexit gevolgen?


De veranderingen door de Brexit zijn veelvuldig, complex en nog lang niet allemaal duidelijk. Hierboven zijn de voornaamste gevolgen waar je als bedrijf mee te maken kunt hebben, uiteengezet. Het strekt te ver om in dit artikel op alle details in te gaan en er zijn onvermijdelijk thema’s onbesproken gebleven. Ga naar rijksoverheid.nl/brexit, of het brexitloket voor meer informatie. Of lees verder op Lexlupa over import en export.


Lexlupa staat voor een multidisciplinaire inzet van fiscale, juridische en economische expertise. Wij leveren advies en begeleiding aan bedrijven, instellingen en particulieren bij  'life events'; bij belangrijke gebeurtenissen op zakelijk of persoonlijk gebied helpt  Lexlupa  om goed geïnformeerde keuzes te maken en zaken op de juiste manier te regelen.