30%-regeling

Wat is de 30%-regeling?

De 30%-regeling is een bijzondere kostenvergoedingsregeling in de   loonbelasting. Het is een tegemoetkoming van de Belastingdienst voor de extra kosten die een werknemer maakt door in het buitenland te gaan werken. Dit geldt zowel voor Nederlandse werknemers die voor werk naar het buitenland worden uitgezonden, als voor buitenlandse werknemers die in Nederland komen werken en hier belastingplichtig zijn.

In beide gevallen komt de Belastingdienst tegemoet aan zogenoemde  extraterritoriale kosten:  extra kosten die volgen op het gaan werken in een ander land. Denk bijvoorbeeld aan (extra) huisvestingskosten of het duurder worden van het levensonderhoud.

Dit doet de belastingdienst door werkgevers de mogelijkheid te bieden om dergelijke kosten onbelast aan werknemers te vergoeden. Of in plaats daarvan mag de werkgever ervoor kiezen de 30%-regeling toe te passen. 30% van het loon mag dan belastingvrij aan de werknemer uitbetaald worden.

In dit artikel legt Lexlupa je in het kort uit wat de regeling is, wanneer je eraan voldoet en waar je als werkgever en werknemer op moet letten.

Wat houdt de 30%-regeling precies in?

De regeling houdt dus in dat 30% van het brutoloon belasting- en premievrij kan worden verstrekt. Hier betaal je dan geen belasting over. Het komt erop neer dat de werknemer uiteindelijk meer netto inkomen overhoudt om extraterritoriale kosten te dekken.

Ter illustratie hebben we een voorbeeld gemaakt:

Normale situatie

Brutoloon € 1000,-
Belasting € 500,- (50%)
Nettoloon € 500,-

Situatie met 30%-regeling

Brutoloon € 1000,-
30% regeling € 300,-
Subtotaal € 700,-
Belasting € 350 (50%)
Netto loon = € 350,- + € 300,- = € 650,-

Wanneer is de 30%-regeling van toepassing?

Om gebruik te maken van de 30%-regeling dient de werknemer aan een viertal voorwaarden te voldoen:

  1. De werknemer valt onder de Nederlandse belastingplicht

Dit kunnen zowel werknemers zijn die vanuit het buitenland geworven zijn, als Nederlanders die door een Nederlandse werkgever naar het buitenland worden uitgezonden.

  1. De werknemer voldoet aan de deskundigheidseis

Niet alle werknemers die van of uit het buitenland gaan werken hebben recht op de 30% regeling. Zij dienen hiervoor te voldoen aan een ‘specifieke deskundigheid’. Hiervoor dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Voor de deskundigheidseis geldt een salarisnorm die ieder jaar wordt geïndexeerd. Voor 2020 is sprake van een specifieke deskundigheid als je een fiscaal jaarloon hebt van €38.347 (exclusief de vrije vergoeding) of meer. Voor werknemers die jonger zijn dan 30 jaar en beschikken over een afgeronde masteropleiding geldt een verlaagde salarisnorm van €29.149.
Naast de salarisnorm, voldoe je aan de deskundigheidsvereiste als je deskundigheid niet of nauwelijks te vinden is op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij profvoetballers of wetenschappelijk onderzoekers.

  1. De werknemer voldoet aan de definitie van ingekomen werknemer

De werknemer valt onder dit criterium als hij de twee jaar voor de werkzaamheden in Nederland, minimaal 18 maanden op een afstand van 150 kilometer of meer van de Nederlandse grens woonachtig was. Iemand die dichterbij de Nederlandse grens woonde komt dus niet in aanmerking voor de regeling.

  1. De werknemer heeft een beschikking

Om recht te hebben op het belastingvrije percentage van het loon moeten werkgever en werkgever een beschikking aanvragen. De belastingdienst zal na beoordeling van het aanvraagformulier en de gevraagde bijlagen bepalen of er al dan geen beschikking wordt afgegeven. Pas als de beschikking is verstrekt mag de 30%-regeling mag worden toegepast. Wil je een beschikking aanvragen en heb je daarbij hulp nodig? Lexlupa ondersteunt werkgevers en werknemers bij aanvraag.

Hoe lang geldt de 30%-regeling?

De beschikking voor de 30%-regeling geldt maximaal vijf jaar. Als je van werkgever wisselt binnen deze periode, kan de beschikking op naam van de nieuwe werkgever worden uitgegeven. De beschikking is dat geldig voor de resterende periode.
Let op: tot 2019 was de regeling acht jaar toepasbaar. Voor lopende regelingen geldt een overgangsregeling. De verkorting van de looptijd geldt met ingang van 2021 ook voor bestaande gevallen. Van 2012 tot en met 2018 was de maximale looptijd acht jaar. Tot en met 2011 was de looptijd maximaal tien jaar.

Welke invloed heeft de 30%-regeling op mijn belastingplicht?

Als je in Nederland woont bent je in beginsel  binnenlands belastingplichtig.  Dat betekent dat in Nederland je wereldinkomen wordt belast. Met de 30%-regeling krijgt je de mogelijkheid om te kiezen voor partiële buitenlandse belastingplicht. Dit houdt in dat je binnenlands belastingplichtig blijft en gebruik kunt maken van de  aftrekmogelijkheden  in box 1. Een aantal bepalingen (winst uit aanmerkelijk belang en inkomen uit sparen en beleggen; box 2 en 3) worden aangemerkt als buitenlands belastingplicht.

Welke invloed heeft de 30%-regeling op mijn pensioenopbouw?

De 30%-regeling heeft invloed op de  pensioengrondslag  en de berekeningsbasis voor de vakantie- en eindejaarsuitkeringen en premies werknemersverzekeringen. Een WW-uitkering wordt berekend over het brutoloon min de 30%-regeling. Dit betekent dat een eventuele  WW-uitkering  lager uitvalt. Pensioen, over het 30%-deel, kan onder voorwaarden worden aangevuld.

Hoe zit het met de bijtelling auto en de 30%-regeling?

De bijtelling heeft invloed op de 30%-regeling. Bij een auto van de zaak mag je rekening houden met 70% van cataloguswaarde. Je kan 70% van de cataloguswaarde bijtellen en als grondslag meenemen voor de 30% regeling.

Meer weten?

Het aanvragen van een 30%-regeling vraagt om een goede voorbereiding. Check op de site van de Belastingdienst wat er fiscaal komt kijken bij het (tijdelijk) werken in het buitenland. Wil je gebruik maken van de 30% regeling?  Samen met je werkgever dien je dit    aanvraagformulier  in bij de Belastingdienst. 

Lexlupa staat voor een multidisciplinaire inzet van fiscale, juridische en economische expertise. Wij leveren advies en begeleiding aan bedrijven, instellingen en particulieren bij  'life events'; bij belangrijke gebeurtenissen op zakelijk of persoonlijk gebied helpt  Lexlupa  om goed geïnformeerde keuzes te maken en zaken op de juiste manier te regelen.