Spaarloonregeling

Deze regeling is afgeschaft

(De spaarloonregeling is sinds 2012 vervallen. Lees hier) Wat is de spaarloonregeling? De spaarloonregeling is een regeling waarbij werknemers met loon uit tegenwoordige dienstbetrekking een deel van hun brutoloon sparen. De bedragen die gespaard zijn, worden op een aparte spaarrekening gestort bij een bankinstelling. Voorwaarden spaarloonregeling Een werknemer kan slechts bij 1 werkgever deelnemen aan de spaarloonregeling. Een werkgever is echter niet verplicht om de spaarloonregeling toe te passen als een werknemer hiernaar vraagt. De spaarloonregeling moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

De regeling moet schriftelijk zijn vastgesteld;

Deelname aan de regeling moet openstaan aan tenminste driekwart van de werknemers;

Deelname aan de spaarloonregeling is vrijwillig;

De gespaarde bedragen moeten op een spaarrekening worden gestort die op naam staat van de werknemer en waarop geen andere bedragen worden gestort;

De gespaarde bedragen moeten in de regel minstens 4 jaar op de spaarrekening blijven staan. (Bron: Belastingdienst).

De voorwaarde dat tenminste driekwart van de werknemers gebruik moet kunnen maken van de spaarloonregeling betekent niet dat het ook noodzakelijk is dat ze dit daadwerkelijk doen. Bij deze driekwart worden werknemers die minder dan 8 uur per week werken, of minder dan 1 maand per jaar werken niet meegerekend. Welk bedrag kan er gespaard worden? Het bedrag dat maximaal belastingvrij gespaard kan worden is 613,- EUR per jaar. Het maakt niet uit of dit bedrag in 1 keer wordt gespaard of maandelijks. Spaarloon kan ook bestaan in de vorm van aandelen, aandelenopties of winstaandelen van de onderneming. Het spaargeld mag ook worden omgezet in effecten. Hoe werkt de spaarloonregeling? Als op de spaarrekening wordt gestort, hoeft over die som geen premie werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (Zvw) betaald te worden. Gedurende een termijn van 4 jaar mag de werknemer niet over de spaargelden beschikken. Over elke volle maand dat het spaargeld eerder dan de 4 jaarstermijn wordt opgenomen, moeten loonheffingen worden betaald. Let op! Als inhoudingsplichtige heb je geen recht op teruggaaf van de eindheffing. De spaargelden mogen wel voortijdig worden opgenomen voor bepaalde bestedingsdoeleinden. De regeling die is opgesteld moet echter wel voorzien in die bestedingsdoeleinden. De spaarregeling mag worden gebruikt voor:

Het aankopen van een eigen woning;

Bepaalde verzekeringspremies;

Stortingen op bepaalde spaarrekeningen of beleggingsrechten;

Onbetaald verlof;

Start van de eigen onderneming;

Studiekosten;

Kosten kinderopvang;

Kosten procedure Erkenning verworven competenties (EVC procedure) of het betalen van een ervaringscertificaat.

Deze spaargelden blijven toch belastingvrij voor de werknemer. Het spaargeld dient wel maximaal 6 maanden nadat de betreffende besteding heeft plaatsgevonden worden opgenomen. Administratieve verplichtingen spaarloonregeling Als werkgever moet je kunnen aantonen wanneer, in welke vorm en tot welk bedrag is gespaard en welke bedragen binnen de vierjaarstermijn aan toegestane bestedingsdoeleinden zijn uitgegeven. Dit dient aan de hand van de administratie aangetoond te kunnen worden. Ook als het voeren van de administratie is uitbesteed aan derden, ben je nog steeds zelf verantwoordelijk voor het aantonen van de bewijslast. Levensloopregeling Als in een jaar de spaarloonregeling wordt toegepast, kan niet in datzelfde jaar ook de levensloopregeling worden toegepast. Lees hier verder over de levensloopregeling De spaarloonregeling is sinds 2012 vervallen.