Fiscale voordelen in de vennootschapsbelasting

Als je vennootschapsbelasting afdraagt, heb je mogelijk recht op aftrekposten en heffingskortingen. Dit levert interessante fiscale voordelen op. Om te zorgen dat je hiermee een maximale belastingkorting kunt behalen, zetten wij de fiscale voordelen in de vennootschapsbelasting in dit artikel op een rij.

Afdragen vennootschapsbelasting
Naamloze en besloten vennootschappen betalen belasting over winst en moeten daartoe moeten aangifte vennootschapsbelasting doen. Andere lichamen, zoals verenigingen en stichtingen moeten alleen  in sommige gevallen aangifte vennootschapsbelasting doen.  Natuurlijke rechtspersonen (zoals de eenmanszaak, maar ook de VOF of maatschap) betalen geen vennootschapsbelasting. Zij zijn belastingplichtig middels de inkomstenbelasting.

Tarieven vennootschapsbelasting
Het lage tarief van de vennootschapsbelasting is in 2021 15%.
Het hoge vpb-tarief is in 2021 en 2022 25%
De schijfgrens tussen de twee tarieven ligt in 2021 op € 245.000,-.
In 2022 wordt deze grens verhoogt naar €395.000,-.

Aftrekposten vennootschapsbelasting

Zakelijke kosten

Wat?
Kosten  die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitoefening van uw onderneming en de kosten die rechtstreeks op uw onderneming betrekking hebben. Zie hier een overzicht van (mogelijk) aftrekbare zakelijke kosten.
Hoe?
Alle zakelijke kosten zijn aftrekbaar bij de aangifte. Ook de  kosten  die je maakt(e) voor de startdatum van het bedrijf. Als je de btw op aankopen als voorbelasting bij de aangifte omzetbelasting hebt afgetrokken, dan trek je de kosten bij de aangifte vennootschapsbelasting af zonder btw. Heb je geen btw-aangifte hoeven doen? Dan voer je de kosten inclusief btw op bij de vennootschapsbelasting. Je bent verplicht de facturen van zakelijke kosten te administreren.
Hoeveel?
Welk bedrag je mag aftrekken is afhankelijk van welke zakelijke kosten je hebt gemaakt. Bij de aangifte voer je alle aankopen op die goedkoper waren dan €450,-. Duurdere aankopen die langer dan één jaar gebruikt worden (computers, machines, bedrijfsauto’s, inventaris etc.) moeten worden afgeschreven: Het aankoopbedrag wordt gedeeld door het aantal jaren dat de aankoop voor bedrijfsdoeleinden gebruikt wordt. Als de aankoop na deze periode restwaarde heeft, dan is dat bedrag niet aftrekbaar en moet dat van het totaal worden afgetrokken. De formule die je hiervoor gebruikt is: Aankoopbedrag – restwaarde : looptijd = bedrag jaarlijkse aftrek
De Belastingdienst hanteert ter illustratie onderstaand voorbeeld:
Aankoop: Professioneel fototoestel
Kosten: € 6.000
Gebruiksperiode: 5 jaar
Restwaarde: € 1.500
Jaarlijkse aftrek: (€ 6.000 - € 1.500) : 5 = € 900

Investeringsaftrek

Bedrijfsmiddelen waarin je als ondernemer investeert, zijn soms voor een deel aftrekbaar van de winst. Dit fiscale voordeel is aan tal van voorwaarden gebonden, maar kan flink oplopen.  De investeringsaftrek bestaat uit drie delen: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA).

KIA

Wat?
Fiscale tegemoetkoming voor investeringen van kleine en middelgrote ondernemers.
Hoe?
Om in 2021 in aanmerking te komen voor KIA de moet je tussen €2.401 en €328.721 investeren in bedrijfsmiddelen.
Hoeveel?
In 2021 heb je bij een investering van €2.401 tot en met €59.170 recht op een aftrek van 28% van het investeringsbedrag.
Bij een investering van €59.170 tot €109.574 mag je een bedrag van €16.569 aftrekken, en van alles boven dit bedrag (tot een maximum van de eerder genoemde €328.721) kun je €16.568, minus 7,56% van het investeringsbedrag boven de €109.574 aftrekken.
Let op: de af te trekken percentages/bedragen kunnen per jaar verschillen. Check hier de meest actuele gegevens.

EIA

Wat?
De EIA is een tegemoetkoming waar je recht op kunt hebben als je investeert in een energiezuinige techniek of in duurzame energie.
Hoe?
Om aanspraak te maken op de EIA, investeer je in een energiezuinige techniek of in duurzame energie. Check of de beoogde bedrijfsmiddelen voorkomen op de Energielijst. Is dit het geval? Dan meld je de aanschaf voorafgaand aan de investering op mijn.rvo.nl.
Hoeveel?
De EIA is in 2021 45,5%. Het minimale investeringsbedrag is € 2.500 per bedrijfsmiddel. Het totale maximuminvesteringsbedrag is € 126.000.000.

Let op: Investeringen kunnen tegelijkertijd in aanmerking komen voor energie-investeringsaftrek en kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Een combinatie van energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek (zie hieronder) is niet mogelijk.

MIA

Wat?
De MIA is een tegemoetkoming voor investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen of technieken.
Hoe?

Een aanvraag voor de MIA regel je door te checken of de aan te schaffen investering voorkomt op de milieulijst en zo ja, de investering vooraf bij de RVO aan te melden. De aftrek kan dan meegenomen worden bij de belastingaangifte.
Hoeveel?
De milieu-investeringsaftrek is afhankelijk van de categorie waartoe de investering behoort. Het aftrekpercentage wordt in de Milieulijst aangegeven met een letter voor de bedrijfsmiddelcode.
Als de investering tot categorie I behoort, mag je 36% van de aanschafwaarde aftrekken. Voor categorie II geldt een percentage van 27% en tot slot kun je van een investering in categorie III 13,5% aftrekken.
Let wel: Het minimale investeringsbedrag is € 2.500 per bedrijfsmiddel. In totaal kunt u niet meer dan € 25 miljoen aan investeringen in aanmerking nemen.

Investeringen kunnen tegelijkertijd in aanmerking komen voor milieu-investeringsaftrek en kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De MIA regeling wordt vaak gecombineerd met de VAMIL (zie hieronder).

Vamil

Maak je gebruik van de MIA? Dan is de VAMIL-regeling over de milieu investering misschien ook interessant voor je:

Wat?
Vamil staat voor willekeurige afschrijving milieu-investeringen. Dit is een regeling waarmee fiscaal tegemoet wordt gekomen in investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.
Hoe?
Je betaalt minder belasting door in een willekeurig jaar een willekeurig percentage af te schrijven van de kosten voor aanschaf of aanpassing van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen die voorkomen op de milieulijst. Je mag er middels de VAMIL dus voor kiezen om een middel dat een afschrijving heeft van tien jaar, in één jaar af te schrijven. Je meldt de investering binnen drie maanden na de aanschaf bij de RVO en past de VAMIL vervolgens toe in de aangifte.
Hoeveel?
Het aftrekbare bedrag is afhankelijk van de hoogte van de afschrijving. Het aftrekbare bedrag verhoogt door niet gespreid over de afschrijvingsperiode af te trekken, maar een groter bedrag in één keer af te trekken bij de aangifte. Let wel: Je betaalt dus met de VAMIL uiteindelijk niet minder belasting, maar je hebt wél meer keuzevrijheid in wanneer je welk percentage belasting over de aanschaf afdraagt.

Aftrek speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)

Wat?
Regeling  om ondernemers innovatie fiscaal aantrekkelijk te maken voor ondernemers. Met de WBSO kun je kosten voor het ontwikkeltraject van innovatieve activiteiten aftrekken van de vennootschapsbelasting.
Hoe?
De onderneming investeert minimaal 500 uur aan ‘speur- en ontwikkelingswerk’, en verricht daarmee werkzaamheden die bijdragen aan innovatie, dan kun je voorafgaand aan de werkzaamheden een verklaring aanvragen bij de RVO waarmee je recht kunt hebben op WBSO.
Hoeveel?
Door de regeling aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk kun je recht hebben op een aftrek ten bedrage van € 13.188,- (2021).

Innovatiebox

Wat?
De innovatiebox is door de overheid in het leven geroepen om innovatief onderzoek door ondernemers te stimuleren. De box is als het ware een vervolg op bovengenoemde WBSO:  de WBSO is een tegemoetkoming voor ontwikkeling, de innovatiebox kan worden toegepast als de innovatie winst oplevert die belast is in de vennootschapsbelasting.
Hoe?
In de innovatiebox zijn verlaagde belastingpercentages over winst die behaald is op innovatieve activiteiten. Je kunt dus een belastingkorting krijgen op innovatie.  Als je kiest voor de innovatiebox, dan geef je dat door in de aangifte vennootschapsbelasting over het eerste jaar waarin je deze regeling wilt toepassen.
Hoeveel?
In 2021 is het tarief van de vennootschapsbelasting voor de winst op innovatieve activiteiten 9%. Verliezen op innovatie zijn aftrekbaar tegen het gebruikelijke tarief.
Raadpleeg deze folder van de RVO voor meer informatie over de innovatiebox.

Aftrekbare giften

Wat?
Regeling om het doen van giften aantrekkelijk te maken voor ondernemingen.
Hoe?
Je kunt giften die de onderneming heeft gedaan aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) en/of steunstichtingen SBBI, aftrekken bij de aangifte vennootschapsbelasting. Je moet kunnen aantonen dat je aftrekbare giften hebt gedaan door schriftelijk bewijs hiervan te administreren.
Hoeveel?
Jaarlijks bedraagt de aftrek maximaal 50% van de winst, met een maximum van € 100.000. U moet de giften schriftelijk kunnen bewijzen. Als de onderneming een gift aan een ANBI doet die is aangemerkt als culturele instelling, dan kun je –tot een maximum van €2.500- de aftrek van de winst verhogen met 50%.

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Wat?
Heb je meerdere ondernemingen in de vennootschapsbelasting? Door een moedermaatschappij samen met een (of meer) dochtermaatschappij(en) aan te merken als een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, doe je één aangifte voor meerdere ondernemingen samen. Zo kun je fiscaal voordeel behalen door de resultaten van de dochtermaatschappij(en) toe te rekenen aan de moedermaatschappij.
Hoe?
Door het (negatieve) resultaat van de van de ene onderneming te verrekenen met het (positieve) resultaat van een andere, kan dit de af te dragen bedrag aan vennootschapsbelasting verlagen.
Door deze ‘horizontale verliescompensatie’ kun je dus schuiven met activa.
Hoeveel?
Het voordeel dat het vormen van een fiscale eenheid kan opleveren is afhankelijk van de resultaten en verdeling hiervan tussen de concerns. Let wel: het vormen van een fiscale eenheid kan ook nadelig uitpakken. Lees dit artikel om goed af te kunnen wegen of de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting voordeel voor je oplevert.

Tot slot

Voorwaarden, aftrekposten, kortingspercentages en vrijstellingen bij fiscale regelingen zijn voortdurend aan discussie –en dus verandering- onderhevig. Check dus altijd de site van de Belastingdienst, de RVO of de informatie van je belastingconsulent of adviseur om up to date te blijven. Zo zorg je dat je rechtmatig en slim gebruik maakt van de fiscale voordelen die op jouw situatie van toepassing zijn.

Meer weten

Op de deze webpagina van de Belastingdienst kun je verder lezen over de verschillende regels en aspecten van de vennootschapsbelasting. Wil je meer weten over andere fiscale voordelen? Lexlupa schreef over fiscale voordelen voor de inkomstenbelasting en voor particulieren. Klik hier voor een artikel over de voor- en nadelen van het vormen van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.  Of neem bij vragen contact met ons op. We helpen je graag verder!

Lexlupa staat voor een multidisciplinaire inzet van fiscale, juridische en economische expertise. Wij leveren advies en begeleiding aan bedrijven, instellingen en particulieren bij  'life events'; bij belangrijke gebeurtenissen op zakelijk of persoonlijk gebied helpt  Lexlupa  om goed geïnformeerde keuzes te maken en zaken op de juiste manier te regelen.