De arbeidsovereenkomst

Als je in dienst komt bij een werkgever of een werknemer aanneemt, dan maak je afspraken over het werk en de beloning die hier tegenover staat. De afspraken over jullie dienstverband worden vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. In dit artikel kun je lezen aan welke voorwaarden de overeenkomst moet voldoen en wat jouw rechten en plichten zijn.

Wat is een arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsovereenkomst (ook wel arbeidscontract) bestaat uit afspraken over de relatie die wordt aangegaan tussen werkgever en werknemer. De overeenkomst verplicht de werknemer om bepaalde uren bepaalde werkzaamheden te verrichten. Daar tegenover staat het recht op een bepaalde beloning. Maar ook andere zaken, zoals de duur van de afspraken en secundaire voorwaarden, zijn geregeld in de arbeidsovereenkomst.

Wat staat er in een arbeidsovereenkomst?

Binnen een maand nadat een werknemer in dienst is getreden moeten de volgende zaken zijn vastgelegd:
 

  • Naam en woonplaats van de werknemer en de werkgever;
  • plaats(en) waar gewerkt wordt;
  • functie;
  • datum indiensttreding;
  • duur van het contract;
  • aantal uur dat er wordt gewerkt;
  • hoogte van salaris en vakantietoeslag, en wanneer dit wordt uitbetaald;
  • aantal vakantiedagen;
  • opzegtermijn.

Als er sprake is van een proeftijd moet de werkgever de lengte hiervan ook opnemen in de overeenkomst. Daarbij is het wenselijk als er ook informatie op is genomen over een CAO en pensioenregeling. Als de werkgever niet (alleen) in loon uitbetaalt maar (ook) in natura of aandelen, moet ook dit vastgelegd zijn in de arbeidsovereenkomst.

Waar heb je recht op als werknemer?

Het is belangrijk dat de overeenkomst zo helder mogelijk is en zoveel mogelijk omschrijft wat jouw rechten zijn. Hoewel een arbeidsovereenkomst ook mondeling mag worden vastgelegd is het als werknemer raadzaam om aan te dringen op een schriftelijk contract. Zo weet je precies waar je aan toe bent. Check naast je individuele overeenkomst ook het CAO waar je onder valt. Hierin kun je nagaan of de afspraken die je met je werkgever maakt conform de regels zijn en of je mogelijk aanvullende rechten hebt waar je gebruik van wilt maken. Als er zaken in je arbeidsovereenkomst staan die niet overkomen met je CAO, dan is de CAO bindend.

Wat is een beding in een arbeidsovereenkomst?

Ook voor werkgevers heeft het voordelen om een overeenkomst schriftelijk en volledig vast te leggen. Zo kan je als werkgever zogenoemde bedingen opnemen in het contract. Dit zijn bijzondere voorwaarden waaraan de arbeidskracht moet voldoen. Veelvoorkomende voorbeelden hiervan zijn het concurrentiebeding (je mag niet voor een concurrerend bedrijf werken) of het geheimhoudingsbeding (je mag bepaalde bedrijfsinformatie niet delen met derden). Als een beding wordt overtreden, kan hier een boete tegenover staan. Maar dan moet het beding wél contractueel zijn vastgelegd.

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht. Deze wet heeft invloed op arbeidscontracten en ontslag en is in het leven geroepen om de verschillen tussen vaste en flexibele contracten kleiner te maken. Dat heeft voordelen voor werknemers met een flexibel contract: zo krijgen payroll medewerkers bijvoorbeeld dezelfde rechtspositie als werknemers die in dienst zijn van het bedrijf. Ook wordt het voor werkgevers aantrekkelijker gemaakt om een vast contract aan te bieden doordat zij een lagere WW-premie mogen toepassen bij werknemers met een contract voor onbepaalde tijd. Daarbij zijn er verschillende regels rond ontslag aangepast in de WAB.

Tijdelijke arbeidsovereenkomst

Heb je een tijdelijk arbeidscontract? Dan kan je ervoor kiezen om na afloop van het contract de relatie te beëindigen. Is de duur van de overeenkomst zes maanden of langer? De werkgever moet dan tijdig aanzeggen: hij moet de werknemer minimaal een maand van tevoren op de hoogte stellen over het al dan niet verlengen van het contract. Zo heeft hij de mogelijkheid bijtijds uit te kijken naar een andere baan.

Vaste arbeidsovereenkomst

Als je als werknemer meer dan drie keer een tijdelijk contract hebt gekregen (met tussenpozen van minder dan een half jaar) of 36 maanden aaneengesloten op basis van een tijdelijk contract voor eenzelfde werkgever heb gewerkt, dan heb je wettelijk recht op een vast contract. Volgens de ketenregeling volgt na 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar een vast contract. Let op: tot 1 januari 2020 (alvorens het ingaan van de WAB) was de maximale termijn 2 jaar.
Met een vast contract ben je als werknemer voor onbepaalde tijd in dienst. Het grootste voordeel hiervan is dat je niet zomaar ontslagen kunt worden. Als je bijvoorbeeld een hypotheek of andere lening afsluit is een vast contract een teken van financiële stabiliteit. Je hebt dus meer (financiële) mogelijkheden en zekerheid met een vaste arbeidsovereenkomst.

Meer weten?

Lees hier meer over de WAB en de gevolgen hiervan voor werkgever en werknemer. Wil je meer weten over de CAO? In dit artikel vind je meer informatie. Of lees verder over aanzeggen en ontslag.


Lexlupa staat voor een multidisciplinaire inzet van fiscale, juridische en economische expertise. Wij leveren advies en begeleiding aan bedrijven, instellingen en particulieren bij  'life events'; bij belangrijke gebeurtenissen op zakelijk of persoonlijk gebied helpt  Lexlupa  om goed geïnformeerde keuzes te maken en zaken op de juiste manier te regelen.