Kostenegalisatiereserve

De kostenegalisatiereserve (KER) is een fiscale reserve. Met de KER kun je grote uitgaven die bijvoorbeeld maar eens in de tien jaar terugkomen fiscaal boekhoudkundig spreiden zodat ze niet drukken op de winst van het jaar waarin de uitgave gedaan wordt.

De kosten worden dan verspreid over de jaren waarin de uitgave ontstaat. Een voorbeeld van een grote uitgave is bijvoorbeeld het repareren van het dak (een bedrijfsmiddel). Zo'n reparatie is niet ieder jaar nodig, maar het dak slijt wel ieder jaar.

Hoe werkt de Kostenegalisatiereserve?

Stel dat het groot onderhoud aan het dak eens per tien jaar plaatsvindt. Dan wordt er ieder jaar 1/10 van de kosten van het groot onderhoud, toegerekend aan de kostenegalisatiereserve en afgetrokken van de fiscale winst. In het jaar waarin de uitgaven voor het groot onderhoud worden gedaan, wordt de kostenegalisatiereserve bij de winst opgeteld. De totale kosten van de dakreparatie worden in dat jaar van de winst afgetrokken.

Op deze manier drukken de kosten van het groot onderhoud dus niet alleenop het jaar waarin de kosten daadwerkelijk worden gemaakt, maar op alle tussenliggende jaren tussen de reparaties in. Zo voorkom je dat je grote verschillen in winst hebt tussen jaren waarin je geen reparaties doet en in jaren waarin je wel reparaties doet.

Voorwaarden Kostenegalisatiereserve

Om gebruik te maken van de egalisatiereserve, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

  • Ten eerste is het belangrijk dat je de reserve opbouwt voor daadwerkelijke kosten (zoals reparatie of onderhoud), en niet gebruikt voor de aanschaf of verbetering van bedrijfsmiddelen. Deze kosten trek je fiscaal af dor middel van afschrijving en winstaftrek.
  • Er moet een bepaalde mate van zekerheid zijn dat de kosten zich ook echt in de toekomst gaan voordoen.
  • De verwachte kosten moeten een dusdanige piek in de uitgaven geven in het jaar van uitgave, dat het opbouwen van een reserve wenselijk is om deze kostenpost op te vangen.
  • De kosten zijn ontstaan in de jaren voorafgaand aan het onderhoud (bijvoorbeeld door slijtage).
  • De kosten moeten verdeeld in de toekomst worden uitgegeven.

Welk bedrag in de reserve?

De schatting van de toekomstige kosten moet in redelijke verhouding staan tot de werkelijke kosten. Als de kosten lager uitvallen dan het bedrag dat in de kostenegalisatiereserve is ondergebracht, dan moet je het restant alsnog opgeven als winst. Als de kosten hoger zijn dan het gereserveerde bedrag, dan boek je het restbedrag van de kosten in één keer af van de winst.

Komt de bestemming van de egalisatiereserve te vervallen? Dan moet de reserve als winst worden opgegeven in de aangifte, zodat hier alsnog belasting over betaald wordt.

Kostenegalisatiereserve vs. Baksteenarrest

Door de uitspraak van de rechters in het zogenoemde Baksteenarrest, is het belang van de kostenegalisatiereserve aanzienlijk gedaald. Dit komt omdat de kostenegalisatiereserve geen inhaalmogelijkheid heeft. Dat wil zeggen dat kosten die je kunt toerekenen aan oudere boekjaren niet meegerekend mogen worden. Bij het vormen van een voorziening aan de hand van het Baksteenarrest kan dit wél. Voorwaarden voor het vormen van een voorziening zijn:

  1. De uitgaven vinden hun oorsprong in feiten en omstandigheden, die zich in de periode voorafgaande aan de balansdatum hebben voorgedaan (oorsprongsvoorwaarde);
  2. De uitgaven kunnen ook aan die periode worden toegerekend (goedkoopmansgebruikvoorwaarde);
  3. Er bestaat een redelijke mate van zekerheid dat de uitgaven zich zullen voordoen (redelijkekansvoorwaarde).

De voorwaarden voor het Baksteenarrest zijn minder strikt dan die van de KER. Daarom wordt in praktijk minder gebruikt gemaakt van de KER.

Verder lezen

Als je meer wilt lezen over de egalisatiereserve, dan kan dat op deze pagina de website van de Belastingdienst. Lexlupa schreef hier over fiscale voordelen voor ondernemers in de inkomstenbelasting, en zet deze in dit artikel uiteen voor ondernemers in de vennootschapsbelasting. Als je een reserve wilt opbouwen om een bedrijfsmiddel te vervangen, dan kun je hier lezen over hoe het opbouwen van een herinvesteringsreserve fiscaal werkt. In dit artikel lees je tot slot meer over investeringsaftrek.

Lexlupa staat voor een multidisciplinaire inzet van fiscale, juridische en economische expertise. Wij leveren advies en begeleiding aan bedrijven, instellingen en particulieren bij 'life events'; bij belangrijke gebeurtenissen op zakelijk of persoonlijk gebied helpt Lexlupa om goed geïnformeerde keuzes te maken en zaken op de juiste manier te regelen.